Monday, January 21, 2013

ေငြ နဲ႕ေလာဘ

ဘာလိုခ်င္လဲ လိုခ်င္တာရတာ
ေငြေၾကာင့္ပါ
ဘာၿဖစ္ခ်င္လဲ ၿဖင္ခ်င္တာရတာ
ေငြေၾကာင့္ပါ
တိုက္ပြဲေတြၿဖစ္ရတာလဲ
ေငြေၾကာင့္ပါ
ရန္ဆိုတဲ့ ၿဖစ္ဆိုးၾကီးဟာလဲ
ေငြေၾကာင့္ပါ
ၿငိမ္ခ်မ္းေရးေတြရရွိတာလဲ
ေငြေၾကာင့္ပါ
ေငြဆိုတဲ့ အရာမွာအၿပစ္မရွိပါ
ေလာဘဆိုတဲ့စိတ္ဆိုးၾကီးေၾကာင့္
ေငြဆိုတာ လူဆိုးၾကီးၿဖစ္ရတာ၊၊
                      ……………ကိုကို

No comments:

Post a Comment